ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις (Ν.3898/2010). Το τραπεζικό δίκαιο δεν ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις του χρηματοδότη και του λήπτη της χρηματοδότησης, αλλά και κάθε πράξη/σύμβαση οικονομικής συναλλαγής με τη μεσολάβηση τράπεζας.

Στον τομέα του τραπεζικού δικαίου οι υπηρεσίες που παρέχουμε επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση πιστωτικών κρίσεων επιχειρήσεων και διαχείριση υψηλών οφειλών

Ο κάθε πελάτης τράπεζας χρειάζεται τη συμβουλευτική υπηρεσία ενός δικηγόρου σχετικώς με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει έναντι της τράπεζας.

Πρώτο Στάδιο

Η κατάσταση της οφειλής σας την δεδομένη στιγμή.

Δεύτερο Στάδιο

Συγκέντρωησ – Αξιολόγηση των στοιχείων.

Τρίτο Στάδιο

Διαμεσολάβηση – Διαπραγμάτευση.

Η ρύθμιση τραπεζικών οφειλών αφορά κάθε άνθρωπο, ιδιώτη και κάθε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομική, Ο.Ε, Ε.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, κ.ο.κ), που έχει συμβληθεί με τράπεζα και έχει περιέλθει στην δύσκολη θέση της αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών του προς αυτήν.

Η διαπραγμάτευση και η διαμεσολάβηση αποτελούν τα δομικά στοιχεία μιας επιτυχημένης διαδικασίας, που θα προσφέρει τη βέλτιστη λύση για εσάς.

Το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης είναι η συμφωνία. Αυτό συνεπάγεται πολλές φορές και αμοιβαίες υποχωρήσεις από τα μέρη, που συμμετέχουν σε αυτή.

Η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία μας καθώς και η διατύπωση του κάθε αιτήματός σας με τον πλέον ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο, διασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες αποπληρωμής των οφειλών σας.