Η χρήση που ο μισθωτής θα κάνει στο ακίνητο μπορεί να συμφωνηθεί ρητά ή να προκύπτει σιωπηρά

Αναλαμβάνουμε την άμυνά σας  σε περίπτωση καταγγελίας του δανείου σας, σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής σε βάρος σας, σε περίπτωση πλειστηριασμού του ακινήτου σας, και σε κάθε στάδιο της εμπλοκής σας με τις τράπεζες

Είναι ευρέως γνωστές οι τραπεζικές πρακτικές συνεχούς όχλησης των καταναλωτών για να λάβουν κάποιο δάνειο ή μία πιστωτική κάρτα, που εφαρμόζονταν μέχρι και το 2008, χωρίς μάλιστα να παρέχονται επαρκείς εξασφαλίσεις για την αποπληρωμή των οφειλών των δανειοληπτών.

Οι δυσκολίες που έφερε η κρίση, αντιμετωπίστηκαν από την Πολιτεία με τον πολύ εύστοχο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμο Κατσέλη όπως είναι ευρέως γνωστός), ήτοι τον Ν. 3869/2010.

Οι διατάξεις που εμπεριέχονται στον εν λόγω νόμο, παρέχουν στους δανειολήπτες που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, για λόγους που οφείλονται στην κρίση, και στη λόγω αυτής απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, τη δυνατότητα διαγραφής σημαντικότατου μέρους των χρεών τους, με ταυτόχρονη διασφάλιση της πρώτης κατοικίας τους.

Επίσης, σας παρέχουμε γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένης της έγκρισης τραπεζικού δανεισμού που επιδιώκετε.Υποθέσεις για τραπεζικά ζητήματα που αναλαμβάνουμε :

  • Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά
  • Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων
  • Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί
  • Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων
  • Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση
  • Επενδυτικές συμβάσεις – επενδύσεις με τη μεσολάβηση τράπεζας