Σύσταση εταιρείας – Σύνταξη και περιεχόμενο καταστατικού.

Η εκπροσώπηση στην ανάκριση, η σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, η παράσταση στο ακροατήριο, η παράσταση πολιτικής αγωγής αλλά και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ζωής με σκοπό τη σύννομη διενέργεια σχετικών με αυτή πράξεων και συνακόλουθα την αποφυγή τέλεσης παρανόμων ενεργειών προβλεπομένων είτε στο Ποινικό Κώδικα είτε σε ειδικούς ποινικούς νόμους αποτελούν βασικά πεδία της νομικής υποστήριξης των εντολέων μας.

-Μετατροπή- συγχώνευση εταιριών
-Τήρηση πρακτικών εταιριών
-Πτώχευση

Δίκαιο αξιογράφων


-Διαταγή πληρωμής λόγω συναλλαγματικής, επιταγής, τιμολόγια κλπ.
-Τειρεσίας

Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας


-Προστασία επωνυμίας και σήματος
-Κατοχύρωση εμπορικού σήματος- λογότυπο
-Προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό