Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR) είναι η εξωδικαστική επίλυση διαφορών με τη βοήθεια αμερόληπτου φορέα επίλυσης διαφορών. Η επίλυση καταναλωτικών διαφορών με τον τρόπο αυτό είναι ευκολότερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή από ό, τι η προσφυγή στα δικαστήρια.

  • διαμεσολάβηση
  • φιλικός διακανονισμός
  • συνήγοροι του πολίτη
  • διαιτησία
  • όργανα εκδίκασης προσφυγών
  • εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με το θεσμό αυτό.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του Διαμεσολαβητή, ενός τρίτου προς τα μέρη ουδέτερου προσώπου, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.