Έλεγχος-αγοραπωλησίες ακινήτων

Ειδικότερα, τομείς δραστηριότητας που αναλαμβάνουμε :

  • ‘Ελεγχος τίτλων
  • Βάρη ακινήτων
  • Αγοραπωλησίες ακινήτων
  • Διεκπεραίωση ελέγχων τίτλων σε Κτηματολόγια και Υποθηκοφυλακεία (σε όσα δηλαδή Υποθηκοφυλακεία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση)
  • Νομική εκπροσώπηση σε συμβόλαια αγοραπωλησιών, δωρεών, γονικών παροχών ακινήτων
  • Αιτήσεις για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών
  • Υποβολή δηλώσεων για ιδιοκτησία
  • Αιτήσεις για λήψη πιστοπιητικών
  • Υποβολή ενστάσεων ενώπιον Επιτροπών
  • Αιτήσεις για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων