Η χρήση που ο μισθωτής θα κάνει στο ακίνητο μπορεί να συμφωνηθεί ρητά ή να προκύπτει σιωπηρά

Κατά κανόνα δικαίωμα εκμίσθωσης έχει ο δικαιούμενος να κάνει χρήση του ακινήτου και να απολαμβάνει τους καρπούς του, δηλαδή ο επικαρπωτής ή ο πλήρης κύριος αυτού. Είδη μισθώσεων:

  • Μίσθωση κατοικίας
  • Εμπορική μίσθωση για την άσκηση εμπορικών πράξεων
  • Μίσθωση Δημοσίου για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών
  • Καταγγελίες προβληματικών συμβάσεων
  • Αγωγές για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων
  • Διαταγές απόδοσης μισθίου
  • Διαταγές πληρωμής
  • Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων