Βασικές Έννοιες και Ορισμοί του Κανονισμού

Ο Γενικός Κανονισμός είναι ένα νομικό κείμενο που επηρεάζει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί συλλέγουνδιαχειρίζονταιεπεξεργάζονται και αποθηκεύουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.Συγκεκριμένα παρέχουμε :

α) παραβίαση των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία (άρθρα 8, 11, 25 έως 39 και 42 και 43 Κανονισμού 679/2016).
β) παραβίαση των υποχρεώσεων του φορέα πιστοποίησης των επιχειρήσεων (άρθρα 42 και 43 Κανονισμού 679/2016).
γ) παραβίαση των υποχρεώσεων του φορέα παρακολούθησης (άρθρο 41 Κανονισμού 679/2016)
δ) παραβίαση των βασικών αρχών για την επεξεργασία (άρθρα 5, 6, 7 και 9 Κανονισμού 679/2016)
ε) παραβίαση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρα 12 έως 22 Κανονισμού 679/2016)
στ) παραβίαση των διατάξεων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό (άρθρα 44 έως 49 Κανονισμού 679/2016)
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της υποχρεωτικής εφαρμογής του, ακόμα και αν η εναρμόνιση με τον ΓΚΠΔ βρίσκεται σχετικά σε πρωτόλειο ακόμη στάδιο στη χώρα μας. Το μόνο σίγουρο είναι πως επειδή ακριβώς επηρεάζονται πολλές επιχειρήσεως στην λειτουργία τους, αυτές οφείλουν να έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως φροντίζοντας για την έγκυρη και έγκαιρη συμμόρφωση τους στις προβλέψεις του Κανονισμού.