Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις σημαντικοί.

Αναλαμβάνουμε την άμυνά σας  σε περίπτωση καταγγελίας του δανείου σας, σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής σε βάρος σας, σε περίπτωση πλειστηριασμού του ακινήτου σας, και σε κάθε στάδιο της εμπλοκής σας με τις τράπεζες

Επίσης, σας παρέχουμε γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένης της έγκρισης τραπεζικού δανεισμού που επιδιώκετε.Υποθέσεις για τραπεζικά ζητήματα που αναλαμβάνουμε :

  • Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά
  • Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων
  • Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί
  • Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων
  • Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση
  • Επενδυτικές συμβάσεις – επενδύσεις με τη μεσολάβηση τράπεζας